ᕕ( ᐛ )ᕗ Jimyag's Blog

LeetCode-507-完美数

题目

对于一个 正整数,如果它和除了它自身以外的所有 正因子 之和相等,我们称它为 「完美数」。

给定一个 整数 n, 如果是完美数,返回 true,否则返回 false

示例

输入:num = 28
输出:true
解释:28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14
1, 2, 4, 7, 和 14 是 28 的所有正因子。
输入:num = 6
输出:true
输入:num = 496
输出:true
输入:num = 8128
输出:true
输入:num = 2
输出:false

解答

枚举因子

代码

bool checkPerfectNumber(int num) {
  set<int> s;
  int ans = 0;
  for (int i = 1; i < num / 2; i++) {
    if (num % i == 0) {
      s.insert(i);
      s.insert(num / i);
    }
  }
  for (const auto &item: s) {
    cout << item << endl;
    ans += item;
  }
  ans = ans - num;
  return ans == num;
}
bool checkPerfectNumber(int num) {
    if (num == 1) return false;
    int ans = 1;
    for (int i = 2; i <= num / i; i++) {
      if (num % i == 0) ans += i + num / i;
    }
    return ans == num;
  }

#简单 #数学