ᕕ( ᐛ )ᕗ Jimyag's Blog

LeetCode-997-找到小镇的法官

题目

在一个小镇里,按从 1 到 n 为 n 个人进行编号。传言称,这些人中有一个是小镇上的秘密法官。

如果小镇的法官真的存在,那么:

小镇的法官不相信任何人。 每个人(除了小镇法官外)都信任小镇的法官。 只有一个人同时满足条件 1 和条件 2 。 给定数组 trust,该数组由信任对 trust[i] = [a, b] 组成,表示编号为 a 的人信任编号为 b 的人。

如果小镇存在秘密法官并且可以确定他的身份,请返回该法官的编号。否则,返回 -1。

示例

输入:n = 2, trust = [[1,2]]
输出:2
输入:n = 3, trust = [[1,3],[2,3]]
输出:3
输入:n = 3, trust = [[1,3],[2,3],[3,1]]
输出:-1
输入:n = 3, trust = [[1,2],[2,3]]
输出:-1
输入:n = 4, trust = [[1,3],[1,4],[2,3],[2,4],[4,3]]
输出:3

解答

和题目LeetCode-851-喧闹和富有)是有些共同特征的,在这个题目中,信任是不能传递的,我们也不能使用DFS去找到他们都信任的人。只有法官一个人是不相信任何人的,而剩下的n-1个人都相信法官,用题目中给的信任关系,构建一个有向图,我们要找到是,出度为0,入度为n-1的节点。由于法官不会相信其他人,如果有人相信i那么v[edge[1]]++i相信别人就v[edge[1]]--

代码

int findJudge(int n, vector<vector<int>>& trust) {
  vector<int> v(n + 1);
  for (auto& edge : trust) {
    v[edge[0]]--;
    v[edge[1]]++;
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (v[i]== n-1) {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}
int findJudge(int n, vector<vector<int>>& trust) {
	vector<int> inDegrees(n + 1);
  vector<int> outDegrees(n + 1);
  for (auto& edge : trust) {
    int x = edge[0], y = edge[1];
    ++inDegrees[y];
    ++outDegrees[x];
  }
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    if (inDegrees[i] == n - 1 && outDegrees[i] == 0) {
      return i;
    }
  }
  return -1;
}

#简单